Onze diensten

Filter:

Verkoop onbekwaam verklaarde eigenaar

Bij verkoop van een onroerend goed waarvan de eigenaar of een van de mede-eigenaars onbekwaam verklaard werd en er een voorlopig bewindvoerder aangesteld werd dient de toelating gevraagd te worden …

Meer info

Verkavelingen

Wij ontwerpen uw verkaveling met of zonder wegenis. Voor het indienen van een verkavelingsdossier of een stedenbouwkundig attest staan wij in voor het vervullen van alle formaliteiten, de nodige briefwisseling …

Meer info

Verdelingen / echtscheidingen

Ervaring leert ons dat bij de verdeling van onroerende goederen tussen deelgenoten er soms nog al eens onenigheid ontstaat. Hij of zij die verkopen, vinden de waarde dikwijls te weinig …

Meer info

Uitzetwerk

Een perfect uitgezet gebouw is essentieel voor het goed slagen van het project. Wij hebben reeds jarenlang  ervaring met uitzetwerk in heel complexe gebouwen en constructies. Naast het uitzetten van …

Meer info

Erfbelasting

Wie een onroerend goed zoals een woning of een grond erft, moet de waarde ervan opgeven in de aangifte van de nalatenschap. Heel wat erfgenamen hebben de neiging die waarde …

Meer info

Proces verbaal van afpaling

Het Burgerlijk Wetboek voorziet dat iedere eigenaar (bij grensbetwistingen of onzekere grensaanduidingen) zijn nabuur tot afpaling op gemene kosten kan verplichten. Deze afpaling kan op twee manieren gebeuren: in der …

Meer info

Plaatsbeschrijving voor de start

Voor de start van een bouwproject hebben partijen er alle belang bij dat er een omstandige plaatsbeschrijving opgemaakt wordt van de wegenis, van de opritten en de aanpalende eigendommen. Zodoende …

Meer info

Plaatsbeschrijving bij verhuring

In het Burgerlijk Wetboek (art 1730) is voorzien dat bij verhuring een omstandige plaatsbeschrijving moet worden gemaakt. Bij gebreke aan een plaatsbeschrijving wordt het verhuurde goed op het einde van …

Meer info

Opmeting percelen

Bij iedere aankoop, verkoop, splitsing of overdracht van een perceel dat resulteert in een splitsing van één of meerdere kadastrale percelen, dient er een opmeting te gebeuren door een landmeter-expert …

Meer info

Onteigeningen

Wij treden vaak op als schatter bij een waardebepaling van een onroerend goed in het kader van een onteigening door de overheid. Onroerende goederen van allerlei aard kunnen onderwerp uitmaken …

Meer info

Inbreng in vennootschappen

Wanneer een onroerend goed ingebracht wordt in een vennootschap is een juist en fiscaal aanvaardbare waardering noodzakelijk. Een correcte waardebepaling maakt het mogelijk om de exacte vermogenstoestand van de vennootschap …

Meer info

Hoogtemeting en volumeberekingen

De hoogtemeting heeft als doel de hoogteverschillen in kaart te brengen. Deze plannen en terreinmodellen die wij opmaken zijn veelal in opdracht van architecten, aannemers, studiebureaus e.a. Alle hoogtemetingen kunnen …

Meer info

Diverse stedenbouwkundige aanvragen

Ook voor diverse stedenbouwkundige aanvragen zoals ophogingen, aanleg vijvers of waterputten, kapvergunningen e.a. kunt u bij ons terecht. Wij staan in voor het vervullen van alle formaliteiten, de nodige briefwisseling …

Meer info

Detailmeting bestaand perceel

Dit zijn topografische opmetingen waarbij de bestaande toestand gedetailleerd op plan wordt gebracht. Deze plannen vormen meestal de basis voor architecten, studiebureaus, tuinarchitecten e.a. om hun ontwerpen op te maken. …

Meer info

Bepaling quotiteiten

Sinds de nieuwe wet van 1 september 2010 moet voor elke nieuw appartementsgebouw een verslag worden opgesteld door een in de wet aangeduide deskundige waarin deze laatste omstandig weergeeft hoe …

Meer info

Aankoop en verkoop

De verkoper van een onroerend goed heeft er alle belang bij zijn eigendom aan te bieden tegen een correcte prijs. Dikwijls staan eigendommen te lang te koop omwille van een …

Meer info