Wie een onroerend goed zoals een woning of een grond erft, moet de waarde ervan opgeven in de aangifte van de nalatenschap. Heel wat erfgenamen hebben de neiging die waarde laag in te schatten, zodat ze minder successierechten betalen. Dat is niet zonder risico, want een te lage schatting kan leiden tot een fiscale herziening en een boete. Om deze onzekerheid zoveel mogelijk weg te nemen kanĀ op ons beroep worden gedaan gezien wij als erkend landmeter expert het engagement hebben aangegaan om het kwaliteitscharter met VLABEL (Vlaamse Belastingsdienst) na te leven.

Bij verkoop van een onroerend goed waarvan de eigenaar of een van de mede-eigenaars onbekwaam verklaard werd en er een voorlopig bewindvoerder aangesteld werd dient de toelating gevraagd te worden bij de Vrederechter. Bij een onderhandse verkoop dient er steeds een gemotiveerd schattingsverslag neergelegd te worden waarvoor wij kunnen instaan.

De verkoper van een onroerend goed heeft er alle belang bij zijn eigendom aan te bieden tegen een correcte prijs. Dikwijls staan eigendommen te lang te koop omwille van een te hoge vraagprijs. Vanuit onze ervaring inzake waardebepalingen kunnen wij een kandidaat verkoper helpen een correcte vraagprijs te hanteren bij het te koop stellen van zijn eigendom.
Daarnaast zijn wij heel goed vertrouwd met de land en tuinbouwsector. Wij kunnen instaan voor diverse schattingen in kader van vereffening/ verdeling, overnames, onteigening e.a.

Wij treden vaak op als schatter bij een waardebepaling van een onroerend goed in het kader van een onteigening door de overheid. Onroerende goederen van allerlei aard kunnen onderwerp uitmaken van dergelijk schattingsdossier.

Wanneer een onroerend goed ingebracht wordt in een vennootschap is een juist en fiscaal aanvaardbare waardering noodzakelijk. Een correcte waardebepaling maakt het mogelijk om de exacte vermogenstoestand van de vennootschap weer te geven en afschrijvingen van gebouwen naar de fiscus toe te verantwoorden.

Ervaring leert ons dat bij de verdeling van onroerende goederen tussen deelgenoten er soms nog al eens onenigheid ontstaat. Hij of zij die verkopen, vinden de waarde dikwijls te weinig en hij of zij die inkopen te veel. De opmaak van een gemotiveerde onpartijdige schatting biedt een oplossing om een correcte verdeling in der minne mogelijk te maken.