Een perfect uitgezet gebouw is essentieel voor het goed slagen van het project. Wij hebben reeds jarenlang  ervaring met uitzetwerk in heel complexe gebouwen en constructies. Naast het uitzetten van funderingsputten zetten wij met de grootste precisie  de assen, liftputten, voorbouwlijnen en andere constructies uit.

De hoogtemeting heeft als doel de hoogteverschillen in kaart te brengen. Deze plannen en terreinmodellen die wij opmaken zijn veelal in opdracht van architecten, aannemers, studiebureaus e.a.

Alle hoogtemetingen kunnen wij aansluiten op de TAW (Tweede Algemene Waterpassing).

Op basis van die hoogtemeting en een eventueel ontvangen ontwerp kunnen de grondaanvullingen of afgravingen door ons berekend worden.

Verder kunnen wij tevens zorgen voor dwars-  en lengteprofielen

Dit zijn topografische opmetingen waarbij de bestaande toestand gedetailleerd op plan wordt gebracht. Deze plannen vormen meestal de basis voor architecten, studiebureaus, tuinarchitecten e.a. om hun ontwerpen op te maken. Hieronder vallen ook de gevelmetingen, opmeting van de binnen indeling gebouwen, e.a.
Tevens kunnen wij instaan voor GRB metingen conform de normen van het AGIV

Bij iedere aankoop, verkoop, splitsing of overdracht van een perceel dat resulteert in een splitsing van één of meerdere kadastrale percelen, dient er een opmeting te gebeuren door een landmeter-expert ingeschreven op de lijst van de federale raad van de landmeters experten. Wij doen naast de nodige opmetingen ook de nodige opzoekingen tot het bepalen van de perceelgrenzen. Daartoe worden zoveel als mogelijk oude grenspalen terug opgezocht, oude grachten of afwateringen blootgelegd en daarnaast diverse documenten geraadpleegd o.a.:

  • Eigendomstitels
  • Vroegere opmetingsplannen
  • Atlas der buurtwegen
  • Mogelijk rooilijnplannen
  • Atlas der waterlopen
  • Kadastrale aanduidingen

Na toetsing van de opgemeten toestand aan de geraadpleegde documenten worden de perceelgrenzen bepaald. Het plaatsen van nieuwe grenspalen gebeurd bij ons steeds tegenstelbaar waarbij de aanpalende eigenaars uitgenodigd worden bij het plaatsen van de grenspalen.